

(+420) 541 215 632

Naše služby

Poskytujeme komplexní právní služby

v rozsahu platného tuzemského práva, jak právnickým tak fyzickým osobám ve všech oblastech soukromého a veřejného práva. Zaměřujeme se na právo obchodní včetně daňového poradenství, právo korporační, občanské, insolvenční, ale i pracovní a rodinné. Dále poskytujeme právní služby v trestněprávních věcech zejména v hospodářské oblasti.

 

Poskytujeme právní servis realitním a developerským firmám při prodeji nemovitostí včetně advokátní úschovy finančních prostředků a listin. Zastupujeme ve sporech vlastnických vztahů, sepisujeme všechny druhy smluv zaměřené na problematiku nemovitostí.

 

V rámci zkvalitnění našich služeb a požadavků klientů nabízíme mimo komplexní právní služby i služby finančního poradenství, a to zejména vedení účetnictví a zpracování veškeré daňové agendy.

 

 

POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB V JEDNOTLIVÝCH ODVĚTVÍCH PRÁVA

 

PRÁVO OBČANSKÉ

 • Vymáhaní pohledávek, jejich správa a prodej
 • Sepis kupní a směnné smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o dílo,  smlouvy o půjčce, o výpůjčce, nájemní smlouvy, příkazní smlouvy, smlouvy o ubytování, smlouvy o úschově, smlouvy o obstarání věci, smlouvy zprostředkovatelské,  smlouvy o sdružení apod.,
 • Řešení otázek v oblasti věcných práv, tj. vlastnická práva k cizím věcem, zástavní práva, společné jmění manželů, spoluvlastnictví, restituční spory, veškeré vztahy k nemovitým věcem, bytové právo, (vymezení jednotek, prohlášení vlastníka jednotky, zakládání SVJ, smlouvy o výstavbě apod.)

 

PRÁVO OBCHODNÍ

 • Veškeré otázky týkající se obchodních korporací a družstev, (veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a družstva) zejména fúze, akvizice, likvidace, řešení holdingové struktury, zvyšování, či snižování základního kapitálu společnosti, řešení peněžitých i nepeněžitých příplatků mimo základní kapitál apod.,
 • Právní služby v oblasti veřejných zakázek
 • Veškeré otázky v oblasti obchodních závazkových vztahů, (všechny typy smluv, zajištění a zánik závazku, odstoupení od smluv, smlouvy o prodeji podniku, smlouvy o úvěru, smlouvy o dílo, smlouvy mandátní, smlouvy o zprostředkování, smlouvy o tichém společenství), zejména pak vymáhání pohledávek apod.,
 • Řešení právní problematiky týkající se insolvenčního práva, a oddlužení, zastupování insolvenčních správců, věřitelů, při podání návrhu na prohlášení konkurzu, sepisu přihlášek do konkurzního řízení apod.
 • Řešení likvidací společností a družstev, včetně výkonu činnosti likvidátora.

 

PRACOVNÍ PRÁVO

 • Řešení otázek týkající se pracovního poměru, tj. vznik změna a skončení pracovní smlouvy, nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru, pracovní spory, a dále i otázky související, jako např. uplatňování náhrad z neplatných rozvázání pracovního poměru, zejména pak odškodnění z pracovního úrazu.

 

PRÁVO AUTORSKÉ

 • ochrana práv, licenční smlouva, osobnostní právo, majetkové právo
 • registrace ochranných známek apod.

 

PRÁVO SPRÁVNÍ, FINANČNÍ, STAVEBNÍ

 • zastupování klientů v rámci různých správních řízení, zvláště stavebního řízení, řízení před Katastrálními úřady, řízení ve věcech náhrad škod, způsobených nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem, poskytování právních služeb, pro orgány státní správy a samosprávy (města, městské části, obce), poskytování právních služeb v oblasti živnostenského práva apod.
 • zastupování v řízení s finančními úřady, řízení ve věcech náhrad škod, způsobených nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem
 • řešení problémů v oblasti stavebního zákona, ochrana práv ve stavebním řízení, podávání návrhů žádostí, opravných prostředků, zastupování v případech, kdy byly způsobeny stavební činností škody na majetku apod.

 

 

 

 

Kancelář

Cihlářská 643/19

Brno-střed-Veveří

602 00

Advokátní kancelář
Mgr. Petry Hrachy
od roku 1998

2018 © Mgr. Petra Hrachy

made with love

Kontakt

tel.: (+420) 541 215 632

mob.: (+420) 602 772 033

e-mail: advokat@hrachy.cz