

(+420) 541 215 632

INFORMACE SUBJEKTU ÚDAJŮ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4.2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), poskytovaná advokáty:

 

V souvislosti s poskytováním právních služeb zpracováváme Vaše osobní údaje. Tímto způsobem Vám chceme sdělit, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, k jakým účelům je využíváme, komu je musíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích a jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Naše advokátní kancelář má zákonné povinnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme tyto zásady:

Vaše osobní údaje vždy zpracováváme ve smyslu zásady zákonnosti pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, po dobu  nezbytnou vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze osobní údaje klientů a dbáme, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům v míře nezbytné pro naplnění stanovených účelů v souladu se zásadou minimalizace údajů;

k vaším osobním údajům přistupujeme stejně jako k advokátnímu tajemství; zpracováváme osobní údaje klientů způsobem, který zajišťuje odpovídající bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům našich klientů, k jejich zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, jakož i k jinému zneužití;

rádi Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů o Vašich právech na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech;

dodržujeme aktuální standart opatření k zajištění odpovídající úrovně zabezpečení  k omezení všech rizik současné digitální doby; všechny osoby, které jsou ve styku s osobními údaji klientů jsou odborně proškoleny a dodržují povinnost mlčenlivosti o informacích získaných zpracováváním nebo v souvislosti s plněním pracovních úkolů.

Informace o zpracování osobních údajů

 

1.1. Účely zpracovávání a právní základ pro zpracování

Při zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu jde zpravidla o situace, kdy jste nám povinni předat určité osobní údaje jako podmínku toho, abychom Vám mohli poskytnout službu, případně kdy jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje získané jiným způsobem.

Vaše osobní údaje jsme oprávněni ze zákona zpracovávat bez Vašeho souhlasu pro následující účely dodržení našich právních povinností, zejména pro

(i) plnění povinnosti advokáta dle zákona o advokacii a stavovských předpisů;

(ii) splnění povinností při identifikaci a kontrole klienta dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML);

(iii) plnění povinností advokáta při provádění ověřování podpisu listin;

(iv) plnění povinnosti advokáta při provádění autorizované konverze elektronických dokumentů. Uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi. Ochranu práv a právem chráněných zájmů našich nebo našich klientů zejména při vymáhání pohledávek, řešení veškeré sporné agendy, zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů.

 

1.2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů klientů

Naše advokátní kancelář zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje, údaje, které jsou nezbytnou součástí advokátního spisu za účelem řádného poskytování právních služeb a v nezbytném rozsahu rovněž údaje o jiných osobách.

 

1.3. Způsob zpracování osobních údajů

Způsob, kterým naše advokátní kancelář zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální zpracování do klientského spisu. Vaše osobní údaje zpracovávají advokáti a zaměstnanci naší advokátní kanceláře. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše advokátní kancelář.

 

1.4. Příjemci osobních údajů

1.4.1. Vaše osobní údaje klientů jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům naší advokátní kanceláře v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji klientů, v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

1.4.2. V souladu s příslušnými právními předpisy je naše advokátní kancelář oprávněna nebo přímo bez Vašeho souhlasu povinna, předávat Vaše osobní údaje:

a) příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení,

b) dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání našich pohledávek za klienty.

 

1.5. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje klientů zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování a pro nezbytnou dobu k jejich archivaci.

 

1.6. Právo odvolat souhlas

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste naší advokátní kanceláři povinni udělit a zároveň jste oprávněni svůj již udělený souhlas odvolat. Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud v takovém případě odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas, avšak můžeme být stále ze zákona oprávněni, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat k účelům jiným.

 

1.7. Zdroje osobních údajů

Osobní údaje klientů získáváme:

a) od samotných klientů,

b) z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy);

c) od třetích osob oprávněných s osobními údaji klienta nakládat a předat je naší advokátní kanceláři;

d) z vlastní činnosti, a to zpracováváním a vyhodnocováním ostatních osobních údajů klientů.

 

1.8. Vaše právo žádat o přístup k osobním údajům a ochrana práv klientů

Pokud nás požádáte o informaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu veškeré informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme, pokud nám v poskytnutí těchto údajů nebrání povinnost mlčenlivosti. Za poskytnutí takové informace máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů vynaložených na poskytnutí této informace.

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že naše advokátní kancelář či třetí osoba, která se podílí na zpracování údajů, provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, nebo jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, můžete:

a) od naší advokátní kanceláře či třetí osoby, která se podílí na zpracování údajů, požadovat vysvětlení;

b) požadovat, aby byl odstraněn závadný stav, zejména můžete požadovat provedení opravy nebo doplnění osobních údajů; v případě potřeby bude provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto údajů.

Pokud Vaši žádost shledáme jako důvodnou, neprodleně závadný stav odstraníme.

 

 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Identifikační údaje – zahrnují údaje, kterými jsou především jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, typ, číslo a platnost průkazu totožnosti; u klienta fyzické osoby – podnikatele, IČ a DIČ. Dalšími možnými identifikačními údaji jsou například údaj o IP adrese užívaného počítače a také čísl a účtů, například pro případy advokátní úschovy.

2. Kontaktní údaje – jako jsou adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy či jiné obdobné údaje.

3. Údaje nezbytné k řádnému uzavření smlouvy – jedná se například o údaje k posouzení možnosti uzavření smlouvy o poskytování právních služeb.

4. Údaje vznikající plněním závazků ze smluv v závislosti na povaze poskytované služby, zpracovávané údaje týkající se poskytované služby jsou obsahem advokátního spisu.

5. Osobní údaje vzniklé vlastní činností, jde zejména o veřejná data dostupná například z veřejných rejstříků.

 

 

 

 

Kancelář

Cihlářská 643/19

Brno-střed-Veveří

602 00

Advokátní kancelář
Mgr. Petry Hrachy
od roku 1998

2018 © Mgr. Petra Hrachy

made with love

Kontakt

tel.: (+420) 541 215 632

mob.: (+420) 602 772 033

e-mail: advokat@hrachy.cz